ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξινάρα 22 Φεβρουαρίου 2005
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΑΜΙΓΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. - 2 -

Προσωρινή. Ταχ. Δνση: Ξινάρα Τήνου
ΤΗΝΟΣ 84200
ΤΗΛ : 22830 51801 - 3 - 4
ΦΑΞ : 22830 51802

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Προς: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.


Κοιν: α) κ. Έπαρχο Τήνου β) κ. Δήμαρχο Δήμου Τήνου γ) Ε. Α. Σ. Τήνου


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 277 – 291 του Π. Δ. 410/1995 (Δημοτικός και κοινοτικός Κώδικας) τις 60/2004 και 34/2004 αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Τήνου και Εξωμβούργου αντίστοιχα, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου (Οικισμός Ξινάρα) τον Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2005 στις 12.00 μεσημβρινή. σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1- Απευθείας ανάθεση για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός Σφαγείου Τήνου», με στο σύστημα Μελέτη – Κατασκευή.

ΘΕΜΑ 2- Ενημέρωση επί λοιπών θεμάτων και εγγράφων τρέχουσας φύσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Τήνου και Δήμαρχος Δήμου Εξωμβούργου Τήνου


Τ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ

back